ΕΛΕΦΙ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Ιδρύεται επιστημονική αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Ε.Φ.Ι.». Η αγγλική επωνυμία της Εταιρείας είναι "HELLENIC SOCIETY OF PHARMACEUTICAL MEDICINE" και ο διακριτικός τίτλος «EL.E.F.I.».

2. H Εταιρεία έχει κυκλική σφραγίδα που φέρει την επωνυμία της και στη μέση το έτος ιδρύσεώς της.

3. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία της στεγάζονται στην οδό Μαιάνδρου αριθμός 23. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή και στην αλλοδαπή.

4. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για 20 χρόνια, ήτοι έως την 28η Μαρτίου 2033. Εάν η Εταιρεία συνεχίσει τις εργασίες της και μετά την ως άνω ημερομηνία θα θεωρείται ότι παρατάθηκε για αόριστο χρόνο.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ

Οι Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1.  H προαγωγή και ανάπτυξη των επιστημονικών εν γένει δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη φαρμακευτική ιατρική και ιδίως την κλινική έρευνα, τις κανονιστικές υποθέσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη και κυκλοφορία των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων και την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα.

2.  H προαγωγή και κατοχύρωση της επιστημονικής και επαγγελματικής εξέλιξης των μελών της.

3.  Η ανάπτυξη και καλλιέργεια των σχέσεων και επαφών με κρατικές υπηρεσίες, πανεπιστημιακά τμήματα, διακρατικούς οργανισμούς, άλλες επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

4.  Η οργάνωση εθνικών και διεθνών ημερίδων-συμποσίων και συνεδρίων.

5.  Η συμμετοχή δι’ αντιπροσώπου ή αντιπροσώπων της σε επιστημονικές εταιρείες συναφούς αντικειμένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία προτίθεται να αναπτύξει κάθε είδους σχετική δραστηριότητα. Ενδεικτικώς, η Εταιρεία θα επιδιώκει την υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

α) Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

β) Διοργάνωση συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, συναφών με τους σκοπούς της, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

γ) Να προβαίνει σε ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις για την προβολή των εργασιών της και των δραστηριοτήτων της, κυρίως μέσω του ιστότοπού της και των εντύπων της, αλλά και άρθρων στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο επί θεμάτων σχετικών με τη Φαρμακευτική Ιατρική για το ευρύ κοινό.

δ) Συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό της ημεδαπής ή αλλοδαπής με συναφείς δραστηριότητες.

ε) Έκδοση εντύπων, περιοδικού, ενημερωτικού υλικού και πρακτικών των εκδηλώσεων που οργανώνει.

στ) Συγκρότηση ομάδων εργασίας που θα ασχολούνται μεταξύ άλλων με:
- Φαρμακοεπαγρύπνηση.

- Μεθοδολογία κλινικών μελετών και άλλων ερευνητικών εργασιών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αρχές περί ορθής κλινικής πρακτικής.

- Διαδικασία εγκρίσεως φαρμάκων από τις αρμόδιες αρχές.

- Κανονιστικές υποθέσεις στον τομέα της φαρμακευτικής ιατρικής.

- Εκπαίδευση, ενημέρωση και επιμόρφωση.

ζ) Υποστήριξη της έρευνας στα συναφή με τη φαρμακευτική ιατρική πεδία.

η) Χορήγηση υποτροφιών.

2. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία δύναται να συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΛΟΥΣ

1. Η Εταιρεία αποτελείται από τακτικά, επίτιμα, πάρεδρα (συνεργαζόμενα) και ιδρυτικά μέλη.

2. Τακτικό μέλος της Εταιρείας μπορεί να είναι:

α) κάθε κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, ο οποίος εργάζεται σε φαρμακευτική επιχείρηση, ελεύθερος επαγγελματίας-free lancer καθώς και στις εταιρείες παροχής κλινικών και κανονιστικών υπηρεσιών σε τμήμα σχετικό με τη φαρμακευτική ιατρική (κλινικών μελετών, φαρμακοεπαγρυπνήσης, κανονιστικών υποθέσεων, ποιοτικής διασφάλισης, οικονομικών της υγείας κλπ).

β) κάθε επιστήμονας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου (ΕΟΦ), του Υπουργείου  Υγείας, του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που έχει σχέση με τη φαρμακευτική ιατρική.

γ) κάθε πανεπιστημιακός (μέλος ΔΕΠ) σε συγγενές με την φαρμακευτική ιατρική επιστημονικό πεδίο και

δ) κάθε ερευνητής στο πεδίο της φαρμακευτικής έρευνας (π.χ. γιατρός και άλλοι επιστήμονες).

Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας εφόσον διαμένουν ή εργάζονται στην Ελλάδα.

3. Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται, σε ένδειξη τιμής, Έλληνας ή αλλοδαπός επιστήμονας ο οποίος έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην επιστήμη και στην Εταιρεία. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν έχουν την υποχρέωση καταβολής δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής. 

4. Πάρεδρο (συνεργαζόμενο) μέλος μπορεί να είναι: α) πρώην τακτικό μέλος της Εταιρείας, β) το τακτικό μέλος που έπαυσε να ασχολείται με το αντικείμενο της φαρμακευτικής ιατρικής και γ) κάθε νέος επιστήμονας (που σε κάθε περίπτωση δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις 2α έως και 2δ ανωτέρω) που μπορεί να προσφέρει στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Τα πάρεδρα ή συνεργαζόμενα μέλη της περίπτωσης γ’ ανωτέρω αποκτούν την ιδιότητα αυτή με την τήρηση της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω στην παράγραφο 5, εξαιρουμένης της υποχρέωσης καταβολής δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής.  

5. Για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους απαιτούνται τα εξής:
α) Έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και περιέχει όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, καθώς και σύντομο βιογραφικό του σημείωμα.

β) Ο Γενικός Γραμματέας έχοντας συγκεντρώσει τα ανωτέρω εισηγείται σχετικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του το οποίο και αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία για την αποδοχή ή μη της αιτήσεως.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο το αποτέλεσμα της συνεδριάσεως με σχετική επιστολή, στην οποία καλείται επίσης να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή του.

6. Ιδρυτικό μέλος, το οποίο αυτοδικαίως αποκτά την ιδιότητα του τακτικού μέλους με την αναγνώριση της Εταιρείας, είναι το υπογράφον την συστατική πράξη της Εταιρείας

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑ EΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Το δικαίωμα εγγραφής τακτικού μέλους ορίζεται σε τριάντα ευρώ (30 €) και περιλαμβάνει και τη συνδρομή του έτους εγγραφής. Η ετήσια συνδρομή κάθε τακτικού μέλους καθορίζεται σε τριάντα ευρώ (30 €). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προτείνει στη Γενική Συνέλευση αυξομείωση στα ποσά του δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των μελών και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σχετικώς. Κάθε τακτικό μέλος μη ταμειακώς ενήμερο δεν συμμετέχει στις διοικητικές διεργασίες της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ταμειακή ενημερότητα των μελών. Τα πάρεδρα (συνεργαζόμενα) μέλη δεν καταβάλλουν ετήσια συνδρομή.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Διαγράφεται από μέλος της Εταιρείας

α) όποιος υποβάλει σχετική αίτηση,

β) όποιος έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία, είτε κατά την αρχική αίτηση, είτε στη συνέχεια και

γ) όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών ή όποιος επιχειρεί πράξεις αντίθετες με τους σκοπούς της Εταιρείας ή ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του επιστημονικού επαγγέλματος που ασκεί.

2. Η διαγραφή μέλους γίνεται με αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει σχετικώς. Κατά της αποφάσεως διαγραφής ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στην πρώτη από της διαγραφής του Γενική Συνέλευση. Η προσφυγή γίνεται με αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να εισάγει το θέμα του στη Γενική Συνέλευση. Αν παραλείψει ο Πρόεδρος, μπορεί να εμφανισθεί ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος και να υποβάλει προφορικά στη Γενική Συνέλευση το αίτημά του η οποία και αποφασίζει σχετικώς.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Κάθε τακτικό μέλος της Εταιρείας α) διαφυλάσσει τα συμφέροντα της Εταιρείας, β) καταβάλλει την εκάστοτε ισχύουσα ετήσια συνδρομή, γ) προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εταιρεία, δ) συμβάλλει στην ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας, ε) παρίσταται στις συγκεντρώσεις και στ) λαμβάνει μέρος στην συλλογική προσπάθεια και δράση.

2. Κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα α) να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον δεν εκκρεμούν οικονομικές οφειλές προς την Εταιρεία, β) να λαμβάνει μέρος στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του για κάθε θέμα που έχει σχέση με τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας.

3. Κάθε επίτιμο και πάρεδρο (συνεργαζόμενο) μέλος της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να λαμβάνει μέρος στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του για κάθε θέμα που έχει σχέση με τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας. Τα επίτιμα και πάρεδρα (συνεργαζόμενα) μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση, να εκλέγονται και να εκλέγουν.

4. Κάθε μέλος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την Εταιρεία για την όποια αλλαγή προκύψει στο εργασιακό καθεστώς του (θέση, τμήμα, εταιρεία κοκ) εντός ενός τριμήνου από την επέλευση της εν λόγω αλλαγής.

5. Όλα τα μέλη της Εταιρείας οφείλουν να σέβονται τις διατάξεις των καταστατικών, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών, καθώς και τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας.

6. Απαγορεύεται η σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος της από τα μέλη της για οποιοδήποτε λόγο.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Εταιρείας για την πραγμάτωση των σκοπών και δραστηριοτήτων της, ενδεικτικά, αποτελούν:

α) το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των τακτικών μελών,

β) κάθε πρόσοδος από την εν γένει λειτουργία της Εταιρείας, όπως εκδηλώσεις, ημερίδες, συμπόσια, εκδόσεις κλπ που θα υλοποιεί η Εταιρεία,

γ) επιχορηγήσεις και δωρεές του δημοσίου, οργανισμών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και φυσικών προσώπων,

δ) δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές υπέρ της Εταιρείας,

ε) κάθε έσοδο από την εν γένει λειτουργία και δραστηριότητες της Εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας.

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων της Εταιρείας από κάθε πηγή θα διατίθεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε καμία περίπτωση δεν θα διανέμεται στα μέλη ως κέρδος, λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Εταιρείας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τριετή θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με οποιοδήποτε βαθμό συγγένειας και έχουν δικαίωμα εκλογής για το πολύ δύο συνεχείς θητείες.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του και μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των τακτικών μελών του με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

3. Για την αντικατάσταση των τυχόν αποχωρούντων με οποιοδήποτε τρόπο, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μαζί με τα τακτικά μέλη και πέντε (5) αναπληρωματικά.

4. Οι υποψηφιότητες για την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα προς τούτο τακτικά μέλη εγγράφως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ανακοινώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στα μέλη το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας των σχετικών αρχαιρεσιών.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από το κατά σειρά πλειοψηφήσαν αναπληρωματικό:

α) εάν υποβάλει εγγράφως την παραίτησή του,

β) εάν απουσιάσει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) εάν για οποιοδήποτε λόγο απωλέσει την ιδιότητα του τακτικού μέλους.

Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 9.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιo είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στην επιδίωξη του σκοπού της και στην εκπροσώπησή της, καθώς και στην εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων για τα οποία μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση. Ενδεικτικώς, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο: α) να εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, β) να προνοεί, αποφασίζει και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για επιτυχή και αποτελεσματική επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας με την ενεργό συμμετοχή των μελών της Εταιρείας, γ) να λογοδοτεί ενώπιον των Γενικών Συνελεύσεων και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και τη γενική γραμμή της Εταιρείας για την επιδίωξη των σκοπών της, δ) να μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων της Εταιρείας, ε) να συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας τον προϋπολογισμό και ισολογισμό του για έγκριση.

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, τακτικά μεν μία (1) φορά το μήνα έκτακτα δε, όταν υπάρχει ανάγκη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίασή. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη συζήτηση του θέματος .

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν τρία (3) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε τακτικό μέλος της Εταιρείας μπορεί εφ’ όσον το επιθυμεί, να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη.

6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου ορίζεται διπλή.

7. Για τις συνεδριάσεις, συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που πήραν μέρος στη συνεδρίαση. Τυχόν άρνηση συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά, αναφέρεται σ' αυτά. Κάθε σύμβουλος, έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιμελείται με το Γενικό Γραμματέα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Εκπροσωπεί με το Γενικό Γραμματέα την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου και υπογράφει με αυτόν τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος.

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας εισηγείται, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, τα θέματα στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τηρεί τα πρακτικά, το αρχείο, το μητρώο μελών, καθώς και κάθε άλλο συναφές στοιχείο και επιμελείται για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και των τρεχουσών υποχρεώσεων και υποθέσεων της Εταιρείας. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και εκπροσωπεί με αυτόν την Εταιρεία. Το Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει το νεότερο μέλος του Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας α) είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των διαχειριστικών βιβλίων: βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο που επιβάλλεται από το Νόμο, αριθμημένα και υπογεγραμμένα στην τελευταία σελίδα τους από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, β) επιμελείται για τη φύλαξη και διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας, γ) ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. δ) καταρτίζει προϋπολογισμό, συντάσσει ισολογισμό και απολογισμό κάθε έτος, οι οποίοι υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

 

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή εξελεγκτική επιτροπή. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής εκλέγονται από την ίδια Γενική Συνέλευση που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τριετή θητεία. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής δεν πρέπει: α) να συνδέονται μεταξύ τους ή με οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με οποιοδήποτε βαθμό συγγένειας, β) να έχουν εκλεγεί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το ίδιο χρονικό διάστημα.

2. Η εξελεγκτική επιτροπή, μετά την εκλογή της και μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των τακτικών μελών της τον Πρόεδρό της.

3. Για την αντικατάσταση των τυχόν αποχωρούντων με οποιοδήποτε τρόπο, μελών της εξελεγκτικής επιτροπής εκλέγονται μαζί με τα τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά. Κάθε μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής αντικαθίσταται από το κατά σειρά πλειοψηφήσαν αναπληρωματικό: α) εάν υποβάλει εγγράφως την παραίτησή του και β) εάν για οποιοδήποτε λόγο απωλέσει την ιδιότητα του τακτικού μέλους.

4. Οι υποψηφιότητες για την εκλογή στην εξελεγκτική υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα προς τούτο τακτικά μέλη εγγράφως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ανακοινώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στα μέλη το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας των σχετικών αρχαιρεσιών.

5. Η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει απεριόριστα τις διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα του Ταμία. Δικαιούται να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της Εταιρείας και να ζητεί οποτεδήποτε, την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας σχετική έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η εξελεγκτική επιτροπή τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη της Εταιρείας που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

(α) Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

(β) Για την ανακήρυξη επίτιμου μέλους.

(γ) Για την διαγραφή μέλους.

(δ) Για την αυξομείωση της ετήσιας συνδρομής των τακτικών μελών.

(ε) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής και την ανάκληση αυτών.

(στ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (προϋπολογισμός και ισολογισμός).

(ζ) Για την διάθεση της εταιρικής περιουσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 17α

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όταν το κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσει με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το 1/5 των τακτικών μελών.

 

 

ΑΡΘΡΟ 17β

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζεται.

2. Η πρόσκληση, περιλαμβάνει τουλάχιστον την τοποθεσία με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με επιστολή, αναρτάται στα γραφεία και στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας.

 

ΑΡΘΡΟ 17γ

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Γενική Συνέλευση, αυτή επαναλαμβάνεται μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα, οπότε θεωρείται ότι έχει απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται σ’ αυτή.

2. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων των άρθρων 18 και 19 κατωτέρω. Η ψηφοφορία θα είναι ανοικτή και θα γίνεται δια ανατάσεως της χειρός.

3. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο θα φέρει το πολύ τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης. Στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν μέρος και απόντα τακτικά μέλη δια αλληλογραφίας με την προϋπόθεση ότι έχουν φροντίσει οι ίδιοι να λάβουν το ψηφοδέλτιο έγκαιρα, το έχουν αποστείλει με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πρέπει να το έχει παραλάβει πριν τη διενέργεια των εκλογών. Όλα τα ψηφοδέλτια που έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά ανοίγονται κατά τη διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων. Εάν για οποιοδήποτε λόγο το ψηφοδέλτιο δεν παραληφθεί πριν τη διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων, τότε δεν προσμετράται κατά τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων. Η μυστικότητα της ψήφου εξασφαλίζεται με μέθοδο που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εφορευτική επιτροπή και γίνεται ομόφωνα αποδεκτή.

4. Η διαδικασία της παραγράφου 3 ανωτέρω τηρείται και για την εκλογή της εξελεγκτικής επιτροπής.

5. Για λήψη απόφασης επί θεμάτων εμπιστοσύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική.

 

ΑΡΘΡΟ 17δ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο Αντιπρόεδρος.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός πρακτικογράφου, στην περίπτωση δε διεξαγωγής αρχαιρεσιών και στην εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής.

 

ΑΡΘΡΟ 17ε

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον πρακτικογράφο της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική απόφαση του οργάνου.

 

ΑΡΘΡΟ 18

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και αποφασίζει με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων τακτικών μελών.

2. Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύνεται από τη Γενική Συνέλευση λαμβανομένων υπ’ όψιν και των σχετικών διατάξεων των περί σωματείων νόμων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα, με εσωτερικό κανονισμό και κώδικα δεοντολογίας που μπορεί να εκδοθεί και να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, να ρυθμίσει με λεπτομέρεια τα θέματα λειτουργίας της Εταιρείας.

 

ΑΡΘΡΟ 19

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο.
2. Για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση περί λύσεως της Εταιρείας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ημίσεως πλέον ενός των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και αποφασίζει με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων τακτικών μελών.

3. Μετά τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών της Εταιρείας εκτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Η απομένουσα μετά την εκκαθάριση περιουσία της Εταιρείας διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως υπέρ Νοσοκομείου ή Ερευνητικού Κέντρου ή άλλης εταιρείας που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς ή υπέρ κάποιου φιλανθρωπικού σωματείου που να έχει αποδεδειγμένη κοινωφελή δράση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ 20

1. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Διοικούσα Επιτροπή έχει εκλεγεί από τα ιδρυτικά μέλη και αποτελείται από τους εξής:

       1. Α. Γεωργιάδης
       2. Δ. Φλαμουρτζής
       3. Ν. Τσιάκας
       4. Γ. Βογιατζής
       5. Ι. Ιωσηφίδου
       6. Δ. Μιχαηλίδης
       7. Π. Τσίτσιος

2. ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής διαρκεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Τα ιδρυτικά μέλη καταβάλλουν εισφορά εισδοχής που ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.

 

 

ΑΡΘΡΟ 21

Το παρόν καταστατικό, που αποτελείται από 21 άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε, όπως είναι, από τα πιο κάτω μέλη του.

 

forum

Ανακοινώσεις

  • 15.05.2018

    Εταιρεία παροχής υπηρεσιών φαρμακοεπαγρύπνησης, ζητεί για μερική απασχόληση
  • 21.07.2017

    Δελτίο Τύπου ΕΛ.Ε.Φ.Ι. 20-07-2017
  • 21.07.2017

    ELEFI Πεπραγμένα 3ου Συνεδρίου

antaea

menarinibanner

abbviebanner

elpencarestbanner

galenicacarestbanner

aidpluscarestbanner

4HEALTH_BANNER

pharmassisstbanner

ZEIN BANNER

Πνευματικά δικαιώματα © 2012 ΕΛ.Ε.Φ.Ι.. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο των άρθρων και των παρουσιάσεων δεν απηχεί κατ΄ανάγκη τις θέσεις της ΕΛ.Ε.Φ.Ι